Regulamin – Kostkamydla
15545
page-template-default,page,page-id-15545,cookies-not-set,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,columns-4,qode-product-single-wide-gallery,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 1. Postanowienia ogólne   
  1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym kostkamydla.pl prowadzony jest przez Katarzynę Brodę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kostka Mydła Katarzyna Broda wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej rzeczypospolitej polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Grochowa 26g, 30-731 Kraków, NIP 6792986160, REGON 367193753, adres poczty elektronicznej: kontakt@kostkamydla.pl.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  3. Definicje:
   • Dzień roboczy – jeden dzień (24h) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
   • Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta klienta.
   • Formularz zamówienia –formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w tym dodanie produktów do koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności.
   • Klient/usługobiorca-osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
   • Sklep internetowy – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.kostkamydla.pl.
   • Sprzedawca – Katarzyna Broda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kostka Mydła Katarzyna Broda wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej rzeczypospolitej polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Grochowa 26g, 30-731 Kraków, NIP 6792986160, REGON 367193753, adres poczty elektronicznej: kontakt@kostkamydla.pl.
   • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana pomiędzy klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
   • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.
   • Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (dz.u. 2014 poz. 827 ze zm.)
   • Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
   • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz.u. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   • Konto klienta– usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
   • Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
   • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 1. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
  1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto oraz formularz zamówienia.
   1. Konto – korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę –wypełnieniu formularza rejestracji, kliknięciu pola „załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez usługobiorcę następujących danych usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
    1. Usługa elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia własnego konta poprzez kliknięcie w zakładce „moje konto” pola „usuń konto” bądź wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kostkamydla.pl
   2. Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków –po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu na stronie sklepu internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola „zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru nip.
    1. Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.
   3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • przeglądarka internetowa (z włączoną możliwością zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.)
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Warunki zawierania umowy sprzedaży   
  1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym.
  2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich. O łącznej cenie produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia.
  3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym za pomocą formularza zamówień
   1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie internetowym.
   2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
  4. Sposoby i terminy płatności za produkt  
   1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
    1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
    2. Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy
     1. Bank: Idea Bank
     2. Numer rachunku: 13 1950 0001 2006 0034 7768 0001
    3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA
     1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
      1. PayPro SA ul.Kancelarska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 , Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
     2. Termin płatności:
      1. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
      2. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.
      3. W przypadku wyboru przez klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
     3. Zwrot środków:
      1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.
     4. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu   
      1. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium rzeczypospolitej polskiej oraz krajów unii europejskiej.
      2. Dostawa produktów do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.
      3. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:
 • Przesyłka kurierska,
  • Przesyłka kurierska pobraniowa.
  • Paczkomaty inpost.
 1. Termin dostawy produktu do klientawynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności gotówką lub pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Reklamacja produktu   
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym. Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (dz.u. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad.
  3. Reklamacja może zostać złożona przez klienta:
   • Pisemnie na adres: ul. Grochowa 26g, 30-731 Kraków;
   • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kostkamydla.pl;
  4. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:
 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres: Kostka Mydła Katarzyna Broda, ul. Grochowa 26g, 30-731 Kraków. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić produkt sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur   
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi urzędu ochrony konkurencji i konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporaz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O inspekcji handlowej (dz.u. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. W sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (dz.u. 2001, nr 113, poz. 1214).
   • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O inspekcji handlowej (dz.u. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.
 1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem, a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja konsumentów, stowarzyszenie konsumentów polskich). Porady udzielane są przez federację konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez stowarzyszenie konsumentów polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 1. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  • Pisemnie na adres: ul. Grochowa 26g, 30-731 Kraków;
  • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kostkamydla.pl;
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: ul. Grochowa 26g, 30-731 Kraków.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
  • W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców   
  1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów i usługobiorców nie będących konsumentami.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
  3. W wypadku klientów nie będących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
  4. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  7. W wypadku usługobiorców nie będących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  8. Odpowiedzialność usługodawcy/sprzedawcy w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem.
  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą, a klientem/usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy/usługodawcy.
 2. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz.u. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (dz.u. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) Oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz.u. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz.u. 2014 r. Poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Załączniki – Wzory formularzy

Wybrany formularz należy wypełnić i odesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

kontakt@kostkamydla.pl

lub też w wersji papierowej na adres:

Kostka Mydła Katarzyna Broda

Ul. Grochowa 26g

30-731 Kraków

Załącznik nr 1.formularz odstąpienia od umowy:

pobierz

Załącznik nr 2. formularz reklamacyjny:

pobierz